Бекбоева Бубуйра Касымовна Бекбоева Бубуйра Касымовна

Озутууралуумаалымат:

Фамилиясы, аты, атасынынаты: Бекбоева Бубуйра Касымовна
Кызматы, профессиясы, наамыжанаиштегенжери: Чет тилдер
институтунун, чет тилдеркафедрасынын ага окутуучусу
Жынысы: аял
Туулганжылы,жери: 01.04.1956-жыл, Нарын ш., Нарын облусу
Билими: жогорку; КМУ Чет тилдерфакультети

Качан, кайсыжердебилиминоркундоткон:

 • 1985-ж. Москва, Морез Торез атындагы Чет тилдер Институту
 • 1989-ж.  Москва, Морез Торез атындагы Чет тилдер Институту
 • 1997-июль. Франция Везансон, Лингвистикалык Центр
 • 1997-август. Франция Гренобль, Стендаль атындагыуниверситети

Качанжанакайсысыйлыктармененсыйланган:

 • 1985-ж. ЦКЛКСМнынардак диплому "Студенттик Жаз-85" 1986-ж. ЦКЛКСМнынардак диплому "Студенттик Жаз-86"
 • 1988-ж.   Ош Пед.Институтунун  Четтилдерфакулътетининардакграмотасы
 • 2001-ж.     Ош     шаардыкмериясынын,     Ош     шаардыккенешининдепутаттарынынардакграмотасы "ОшМУнун 50 жылдыгына карата"
 • 2002-ж.  Ош МУнунДуйнолуктилдерфакулътетинин сертификаты "Жылдынмыктыокутуучусу"
 • 2003-ж.   Ош МУнунДуйнолуктилдерфакулътетинин сертификаты "Окутуунунмыктычебери"
 • 2005-ж. Ош Мунун сертификаты "ОшМУнун эн мыктыусулчусу" 2006-ж. Ош МУнунДуйнолуктилдерфакулътетининардакграмотасы
 • 2007-ж. Ош МУнунДуйнолуктилдерфакультетининардакграмотасы 2008-ж. Ош МУнунДуйнолуктилдерфакультетининардакграмотасы 2009-ж. Ош МУнунДуйнолуктилдерфакультетининардакграмотасы 2010-ж. Ош МУнунардакграмотасы
 • 2011-ж.   КРнынБилимберуужанаилимминистрлигинин    "Ардакграмотасы"
 • 2012-ж. ОшМУнунДуйнолуктилдерфакультетининардакграмотасы "Илимийметодикалыкконференциянынмыкты доклады"
 • 2014-ж. Ош МУнунДуйнолуктилдерфакультетининардакграмотасы 2014-ж. Ош МУнунмедалы "Эмгектинардагери"
 • 2014-ж. КРнынБилимберуужанаилимминистрлигининотличниги теш белгиси


Жарык коргонусулдукокуу куралдары-3жанамакалалары-16